»нфо «а UK Ќовини —писание ќб€ви ѕродавалник »потеки —тарт —троители ∆ълти страници “ърси
—траница 1 от 3 123 ѕоследнаѕоследна
–езултати от 1 до 25 от общо 60
 1. #1
  Ќов потребител
  –егистриран на
  Aug 2006
  ћнени€
  1
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране »стинското лице на исл€ма

  «а обикновенни€т човек исл€ма е просто една от многото религии, които съществуват по лицето на тази зем€.  ато че ли н€ма гол€ма разлика, между това дали човек изпов€два христи€нство, юдеизъм, будизъм или исл€м. “ова като че ли са просто различни начини на търсене на един и същи Ѕог. »стината обаче е много по различна. ¬с€ка от тези религии има сво€ доктринална основа, ко€то по принцип е абсолютно несъвместима с тази на останалите. јко Ѕог можеше да бъде открит по различни начини, то тогава н€маше да е проблем ако н€кой е христи€нин, като в същото време е и мисюманин, будист или юдеист. “еоретично такъв човек просто би имал дори по-пълно познаване на Ѕога, когото всички религии търс€т. ≈, такъв човек просто не съществува, защото бога на будистите е различен от бога на мисюманите, който пък е различен от Ѕога на христи€ните и юдеистите. —ъществуват абсолютно противоположни доктринални основи във в€рата на различните вероизповедани€. «а да бъде разбрана една доктрина, тр€бва да се познават основните твърдени€, залегнали в не€.
  Ќа какво учи исл€ма става €сно, само ако се запознаем с основната доктрина върху ко€то се базира това вероизповедание. “ази доктрина е представена в два основни писмени източника, които се см€тат за свещенни писани€ от последователите на »сл€ма. “е са:
  1.  орана ( Qur`an) Ц книгата за ко€то ћохамед твърди, че е от јлах, който му € разкрива чрез ангел √абриел в продължение на 23 години.
  2. —уна ( Sunnah) Ц това е книгата в ко€то ћохамед и негови€т живот е даден като пример, ко€то е с почти еднаква важност като  орана, ако не и по-важна (според н€кои от течени€та в исл€ма). нигата съдържа всичките му поучени€ в думи и дела и всичко свързано с т€х. ѕрактически исл€мската практика и в€ра не могат да бъдат разбрани без приложението на —уна.
  —ъществуват две основни течени€ в исл€ма. ≈дните са така наечените сунити, а другите - шиити. Ўиитите постав€т основни€т акцент върху  орана, докато за сунитите —уна е най-авторитетната книга. “ака или иначе, ћохамед е всепризнат и от двете течени€, като най-€рък пример за следване.
  ќт както ћохамед е най-високи€т и почитан модел за подражание в мисюманското общество, то мисюманите са длъжни да го имитират и да се подчин€ват на всичко казано от него. ¬  орана четем:
  —ура 68:4 С ти ќ ( ћухамед) си най- издигнат стандарт за характер,..Т
  —ура 33:21 Сти имаш наистина в пратеника на јлах прекрасен модел на поведение за всеки, чи€то надежда е в јлах и в последни€ ден, и който е участник в поклонението на јлах.Т
  —ура 4:80 С“ози, който е послушен на јпостола (ћухамед) е вече послушен и на јлах.Т
  ћухамед и негови€т живот са първи€т и основополагащ пример за разбиране и следване на  орана и —уна. –азбирането на исл€мската доктрина е невъзможно без разбирането на живота и делото на ћухамед.
  «а начало на исл€ма като религи€ се приема 622 година след ’ристос, когато ћохамед проглас€ва себе си за последни€т пророк на Ѕог и когато завършва написването на  орана. ѕървите 13 години от написването на  орана той прекарва в ћека, след което той се отправ€ към ћедина. ¬еднага със своето пристигане в ћедина,още дори преди постро€ването на свой дом, ћохамед постро€ва първата джами€. » до ден днешен джами€та играе най-ключовата и стратегическа рол€ в исл€мското вероизповедание. ѕостроената тогава дйами€ става не просто сграда за религиозно учение и наставление, но много по-вече:
  - “€ става първото м€сто, където ћухамед постанов€ва и инструктира основната доктрина на исл€ма.
  - там е било м€стото от което духовно наставление и окуражаване е било давано, за да се устои срещу противниците на исл€ма.
  - това е било и м€стото където ƒжихат (свещенната война) е бил организиран, направл€ван и където неговите командири са били назначавани от ћохамед и от неговите наместници след неговата смърт.
  - от там са били изпращани основните исл€мски делегации
  - там са били посрещани делегати от други племена и религии
  - това е било м€стото от където за първи път е била об€вена —вещенна война ( ƒжихат) и от където мисюманските армии са изпращани да завлад€ват света
  - от там са били издавани всички споразумени€ и договар€ни€ постигнати от ћохамед и неговите подчинени.
  - от там бе прогласено неравноправното положение на жените спр€мо мъжете, както и на мисюманите спр€мо всички други нации
  - там в онази джами€ е било м€стото където са били екзекутирани враговете на ћохамед и на исл€ма
  - в онази джами€ са били повишавани в ранг и възхвал€вани всички които са усп€вали да уби€т н€кой от важните врагове на религи€та.
  “ова са били основните функции на първата в истори€та джами€.
  ¬ днешно време вс€ка от съвремените джамии би тр€бвало да бъде прототип и модел на създадената в ћедина джами€.
  ќбикновенно хората свързват джами€та с мисюмански€ еквивалент на христи€нска църква или будиски храм. Ќа пръв поглед джамиите като че ли представл€ват м€сто, където последователите на исл€ма се събират за молитва и поклонение. “ове е в€рно, но джамиите представл€ват нещо много по-важно и с по-вече функции. ¬с€ка джами€ има важно стратегическо значение, като ръководен и организационен център служещ на целите на исл€мската идеологи€.
  ћохамед е казал, че земното кълбо би тр€бвало да представл€ва една огромна джами€. “€ съответно тр€бва да бъде прочистена от всичко нечисто. ѕрактически това е единствено възможно, само ако цели€т св€т бъде доведен до пълно подчинение на исл€ма. «а мисюманите исл€мът не е просто една религи€, ко€то заема определена част от техни€т живот.
  ƒокато в съвременното западно общество религи€та се счита за допълнителна част към наши€т живот, то при мисюманите лични€т живот се счита за малка част от т€хната религи€. –елиги€та е всичко.
  »сл€мът като доктрина не е просто в€ра в Ѕога, той е ц€лата обкръжаваща система. “ой е социално-политическа, социално-религиозна, социално-икономическа, както и социално-образователна система, а също така и военна система. »сл€ма претендира да има отговорите на всички житейски проблеми, обхващайки всички сфери на живота, включително и лични€ живот, взаимоотнощениета в семейството, взаимоотнощени€та между хората и т.н.
  ¬с€ка джами€ би тр€бвало да има готовността да бъде ръководен център, който да подготв€ кадри готови да заемат централното м€сто във вс€ка от гореспоменатите сфери Ц политика, икономика, образование, полици€.
  “ака например, в днешен »ран именно джамиите са тези от където се подготв€т акциите на насилие и смърт над враговете на исл€ма Ц предимно американци и европейци. ѕодобно е и положението в ≈гипет, ѕакистан, »нди€, »ндунези€, —удан, Ѕангладеж и мн. др.
  јко това е така в исл€мски€т св€т, то как стои положението в останалата част от света?  аква е рол€та на джамиите? –ол€та е същата, само че прилагана по по-завоалиран начин.
  Ћондонски€т вестник С“аймсТ от 12ти януари 1999, както и вестник С√ардианТ от 16ти януари същата година, описаха разкрити€та направени във джами€та във ‘инсбъри ѕарк. ¬ тази джами€ са били подготв€ни политически и военни активисти, които са били изпратени да участват в терористична акци€ в …емен. явна е и връзката на определени джамии и подготвените в т€х исл€мисти, които стават участници в терористични актове като този от 11ти —ептември в Ќю …орк —ити, атаката в ћадритски€ влак, бомбените атентати в метрото в Ћондон, както и съвсем скорошни€т (за щастие разкрит навреме) опит за бомбени покушени€ на международното летище ’итроу.
  »зброените по-горе примери освет€ват само малка част от истинската същност на исл€ма и рол€та на джамиите в западното общество. ¬ основата на всичко стои стремежа и желанието на исл€мската религи€ за пълно господство над света.
  Ќеотдавна един от известните съвременни исл€мски учители Ц Ўеих  ардави за€в€ва пред изданието С‘атваТ от 27ми ‘евруари 2005: С¬ъпреки наличието на песимизъм сред мисюманите, то в крайна сметка исл€мът ще владее и ще бъде цар над цели€ св€т. ≈дин от символите на победа ще бъде този, че –им ще бъде завлад€н. ≈вропа ще бъде окупирана, христи€ните ще бъдат победени и мисюманите ще нарастнат и ще имат такава сила, че ще контролират цели€т ≈вропейски контенент.Т “ова изказване би могло да бъде вид€но на: http://www.islamonline.net/Fatwa/ara...?hFatwaID=2042
  ¬ едно друго изказване Ќаджмадин ≈рбакан Ц бивш турски министър педседател, за€в€ва пред германски журналист: С¬ие си мислите, че ние турските мисюмани идваме тук ( в √ермани€) само за работа и да събираме трухите от вашите пари. Ќе, ние идваме тук за да вземем контрол над вашата страна и да бъдем вкоренени тук, и тогава да изградиме каквото ние см€таме за правилно, и то с ваше съгласие и съответно вашите закони.Т
  ѕогледни: http://www.elaph.com/ElaphWriter/2004/11/23948.htm
  “ова е истинското лице на исл€ма Ц стремеж към тотално доминиране над цели€т св€т, св€т в който всеки тр€бва да приеме исл€мската в€ра, доброволно или на сила.
   орана е €сен по този въпрос. “ам се казва:
  —ура 9:5 С огато забранените месеци преминат, тогава се сръжавай и убивай неверниците, където и да ги намериш, и сграбчи ги, обкръжи ги и изчакай спотаен за т€х, във вс€ка стратеги€ на войната, но ако те се пока€т и приемат исл€ма, и установ€т посто€нни моливи и практика, посто€нна благотворителност... тогава те са твои брат€ в религи€та(»сл€ма).Т —ура 9:11
  —ура 8:38-39 С ажи на неверниците, aко те се откажат от неверие, то т€хното минало ще им бъде простено, но ако упорстват, то наказанието на тези преди т€х ще им бъде за предопреждение. » сражавай се и убивай от т€х, докато н€ма повече безредица или разпра и навс€къде религи€та ще бъде в јлах.Т
  ћисюманското вероизповедание учи, че истински живот е възможен само чрез исл€ма и че всичко друго е мръсно и осквернено. «а да се прочисти зем€та, тези които не са мисюмани ще тр€бва да избират Ц или да приемат исл€ма или да умрат. “отално и абсолютно доминиране над ц€лата зем€ е крайната цел на това вероизповедание.
  «а постигане на тази цел, са позволени почти всички средства и начини, които са в полза на исл€ма. “ака например, ћохамед оправдава използването на лъжа, като казва, че јлах н€ма да държи мисюманите отговорни, когато те си служат с лъжа в следните три случа€:
  - по време на война, шпионаж, укриване или в слабост
  - със сво€та съпруга, или съпруга с нейни€ съпруг
  - по време на помирение или при преговори за мир
  ћохамед продължава, казвайки: С¬ойната е заблуда.Т
  «аблуда и измама могат да бъдат практикувани, както на лично ниво, така и на обществено ниво от различни лидери и институции на исл€ма. Kорана учи, че:
  —ура 2:225 Сјлах н€ма да ви държи отчет за безразсъдството на вашите клетви, но за намерени€та на вашето сърце.Т
  —ура 5:98 Сјлах н€ма да ти държи отчет за това което е безсмислено във твоите клетви, но той ще те държи отговорен за това в което съзнателно се кълнеш. «а изкупление, нахрани десет бедни човека, до степен на средното за твоето семейство, или ги облечи с дрехи, или пусни на свобода сво€ роб. јко това е над твоите възможности, тогава пости за три дни: това е изкуплението за тво€та клетва с ко€то си се клел, но спазвай клетвите които.....Т
  ѕрактически в исл€ма е позволено почти всичко, което служи на интересите на религи€та, вкючително и лъжливи клетви, измама и убийство, когато това е наложително. ¬ кра€ на краищата исл€мската идеологи€ има една единствена цел Ц доминиране над цели€ св€т. “ова е истинското лице на исл€ма, това е което се пропов€два в джамиите по цели€ св€т.
  ўе се осъзна€т ли навреме лидерите на ≈вропейските страни? ўе се предприемат ли мерки срещу нахлуването на исл€мисти в ≈вропа? ўе бъде ли спр€но навреме исл€мското настъпление по цели€ св€т??

 2. #2
  double trouble јватара на redhead
  –егистриран на
  Aug 2005
  ћнени€
  1 154
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  аидее, пак се почна......

  може ли да кажеш откъде го смъкна това писание?

 3. #3
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2006
  ћнени€
  1 190
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  луда работа, ку-ку

 4. #4
  double trouble јватара на redhead
  –егистриран на
  Aug 2005
  ћнени€
  1 154
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  бе съмн€ва ме, че јлеф се крие тук...

 5. #5
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2006
  ћнени€
  1 190
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ќт де намират време ти€ хора, да се ров€т из нета и да търс€т какви ли не измишльотини? Ќ€ма ли сериозна работа за т€х?

 6. #6
  double trouble јватара на redhead
  –егистриран на
  Aug 2005
  ћнени€
  1 154
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  јде по то€ случай да сподел€ какво научих от първа ръка ти€ дни. ќт английски мюсюлманин- гей при това!!! ”чил е за иман. “а той ми по€сни басн€та за девиците дето им ги обещават на терористите камикадзета. —поред учението на исл€ма, бро€т на обещаните девойки е 44, а не 77 както е известно. » такива се обещават само в следните специфични ситуации:
  - ако мюсюлманинът е ∆≈–“¬ј на убийство;
  - ако мусилманинът умре в дома си, защитавайки семейство или гости;
  ќсвен това то€ познат ми разказа лични прежив€вани€ около всички събити€ през последните години. ћалко след 11/09 пътува за Ћј и не е бил допуснат от граничен контрол в US по никакви причини. “очно ден след 7 July 2005, на път за интервю за работа полицаи го спират за проверка 5 пъти в разсто€ние на 1 час. ¬ началото на та€ година спечелва '√еи shopping ексксурзи€' до NY и на Heathrow не му позвол€ват да се качи на самолета, пак по никакви причини. „овекът е с отговорна работа, смееше се че му предстои да пътува пак към US, по работа, свързана с държавни институции там- гол€м майтап ще е пак да му се размине.

 7. #7
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  “ова го казвам от много време , но празните картуни не го разбират

 8. #8
  администратор Atanas Chikov јватара на lordm
  –егистриран на
  Jan 2005
  √рад
  London, United Kingdom, United Kingdom
  ћнени€
  21 363
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  «ащо като ти дават английско или да кажем немско гражданство не изискват от теб да си христи€нин.“ова е грешката на ≈вропата.
  ѕоследно редактирано от lordm : 02-09-2006 на 10:55
  Ћицензиран имиграционен съветник Level 1 към OISC


  —танете членове на нашата Facebook група –абота в UK https://www.facebook.com/groups/908173225909681/

 9. #9
  —таро куче јватара на prolet
  –егистриран на
  Nov 2005
  √рад
  DA10
  ћнени€
  625
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ƒа Ћордм, мисл€, че си прав.»ли поне да ги карат да се обличат нормално и да зна€т, че след като влизат в христи€нска държава тр€бва да уважават нейните ценности.

 10. #10
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от lordm
  «ащо като ти дават английско или фа кажем немско гражданство не изиакват от теб да си христи€нин.“ова е грешката на ≈вропата.
  Ќаско, само се чуд€ дали найстина си мислиш, че това е възможно?

 11. #11
  Ќов потребител
  –егистриран на
  Jun 2006
  ћнени€
  24
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  да требва да уважават разбира се ами къде остава правото на избор или т.нар. демокраци€???

 12. #12
  администратор Atanas Chikov јватара на lordm
  –егистриран на
  Jan 2005
  √рад
  London, United Kingdom, United Kingdom
  ћнени€
  21 363
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от Aлександър Ћевиев
  Ќаско, само се чуд€ дали найстина си мислиш, че това е възможно?
  Ќ€кога е било, ама е твърде късно.
  Ћицензиран имиграционен съветник Level 1 към OISC


  —танете членове на нашата Facebook група –абота в UK https://www.facebook.com/groups/908173225909681/

 13. #13
  Ќов потребител
  –егистриран на
  Jun 2006
  ћнени€
  24
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  »зак като ти чета името ти си евреин ако греша поправи ме. доста си се потрудил да го напишеш това н€кой плаща ли ти? ако наистина всички джамии б€ха 6коли за терористи едва ли ти щеше да си жив тъй като доколкото знам в Ћондон има около 800 джамии. другото което не мога да се съглас€ с тебе е че не требва да се разбира всичко буквално каквото е написано в  орана затова има тълкуватели и ако наистина имаш за цел да представ€ш »сл€ма можеш да потърсиш. ами кво пише в “ората, че юдеите са богоизбран народ и всички други са го€( кучета),които само требва да служат на `богоизбраните` и да им се режат ушите и носовете. и юдеин не можеш да станеш ами такъв само се ра€д6 поне мюсюлманин можеш да станеш.

 14. #14
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от 4oveka
  »зак като ти чета името ти си евреин ако греша поправи ме. доста си се потрудил да го напишеш това н€кой плаща ли ти? ако наистина всички джамии б€ха 6коли за терористи едва ли ти щеше да си жив тъй като доколкото знам в Ћондон има около 800 джамии. другото което не мога да се съглас€ с тебе е че не требва да се разбира всичко буквално каквото е написано в  орана затова има тълкуватели и ако наистина имаш за цел да представ€ш »сл€ма можеш да потърсиш. ами кво пише в “ората, че юдеите са богоизбран народ и всички други са го€( кучета),които само требва да служат на `богоизбраните` и да им се режат ушите и носовете. и юдеин не можеш да станеш ами такъв само се ра€д6 поне мюсюлманин можеш да станеш.
  ¬иж сега, с какво не си съг;ласен.

 15. #15
  double trouble јватара на redhead
  –егистриран на
  Aug 2005
  ћнени€
  1 154
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от lordm
  «ащо като ти дават английско или фа кажем немско гражданство не изиакват от теб да си христи€нин.“ова е грешката на ≈вропата.
  ћного ме учуди с това изказване, Ћордм.
  „е красотата на ≈вропа е именно в религиозното и расово мнoгoобразие. Ќ€мa сега заради шепа терористи да се ограничаваме допълнително, те това и цел€т....

 16. #16
  Ќапреднал јватара на krastavica
  –егистриран на
  Jun 2006
  ћнени€
  276
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  Ќе мога да разбера от кога българите станахме такива расисти и дискриминатори. »ли избиваме комплекси и самочувствие като се опитваме да се самоубедим, че има хора по-низши от нас. ¬с€ка раса и религи€ си има боклуци вкл. и нашата. ƒа се цитира Ѕибли€та и  орана е като да се приравниш до мисленето на хората преди 1000г. «а това на н€кой им се вика ‘анатици-хора без мнение и €сна мисъл. » те не са само мюсюлмани...
  ћисл€ че израстването ни като наци€ и съхран€ването на българските ценности н€ма нищо общо с това да плюем черните.
  ѕросто като иде€, за да покажем защо сме по-добри нека споменаваме какво е постигнала наци€та ни, а не да плюем по чуждите.
  «а уточнение, н€мам черно гадже и близки при€тели!

 17. #17
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от krastavica
  Ќе мога да разбера от кога българите станахме такива расисти и дискриминатори. »ли избиваме комплекси и самочувствие като се опитваме да се самоубедим, че има хора по-низши от нас. ¬с€ка раса и религи€ си има боклуци вкл. и нашата. ƒа се цитира Ѕибли€та и  орана е като да се приравниш до мисленето на хората преди 1000г. «а това на н€кой им се вика ‘анатици-хора без мнение и €сна мисъл. » те не са само мюсюлмани...
  ћисл€ че израстването ни като наци€ и съхран€ването на българските ценности н€ма нищо общо с това да плюем черните.
  ѕросто като иде€, за да покажем защо сме по-добри нека споменаваме какво е постигнала наци€та ни, а не да плюем по чуждите.
  «а уточнение, н€мам черно гадже и близки при€тели!
  ’убаво е да станат расисти-за да оцелее наци€та им. »наче ги очаква съдбата на ‘ранцузи и останалите европейци, които до едно , най-много две десителитеи€ ще бъдат претопени. “и като си такава ардетелка на толерантността , защо не отидеш да живееш в мюсюлманска държава? «наеш ли как мюслите се справ€т с такива , като теб.... увер€вам те, че само за седмица ще те излекуват от болестта толерантност
  ѕоследно редактирано от Aлександър Ћевиев : 01-09-2006 на 13:39

 18. #18
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2006
  ћнени€
  1 190
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от krastavica
  ...
  ћисл€ че израстването ни като наци€ и съхран€ването на българските ценности н€ма нищо общо с това да плюем черните...
  “ова очевидно е единствени€т начин, по който н€кои хора постигат вътрешен мир и се наслаждават на измисленото си величие...

 19. #19
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от munchkin
  “ова очевидно е единствени€т начин, по който н€кои хора постигат вътрешен мир и се наслаждават на измисленото си величие...
  “акива, като теб си заслужават съдбата. ўе се наслаждавам, когато мюслите те превърнат в роб

 20. #20
  double trouble јватара на redhead
  –егистриран на
  Aug 2005
  ћнени€
  1 154
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  пък такива като тебе сами са станали роби на собствената си омраза

 21. #21
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2006
  ћнени€
  1 190
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от Aлександър Ћевиев
  “акива, като теб си заслужават съдбата. ўе се наслаждавам, когато мюслите те превърнат в роб
  ’о, хо ... човекът с многото лица говори за съдба. ћожеш да се наслаждаваш колкото ти душа иска. ѕървото ти изречение между другото е много правилно, само дето не ме познаваш и си н€маш и представа какво ми се е паднало от тотото, хе хе хе ....

 22. #22
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от redhead
  пък такива като тебе сами са станали роби на собствената си омраза
   акто казах-препоръчвам ти лечение в мюслманска страна, пък след това ще говорим

 23. #23
  Ќов човек јватара на violinivo
  –егистриран на
  Jun 2005
  √рад
  Ћондон
  ћнени€
  1 095
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  »стината за това 4е н€ма толерантност е в това 4е в много от миусулманските държави религи€та се е сраснала с държавата и нейните структури като ц€ло, затова и не може да има толерантност към 4ужди на исл€ма-тъй като ние в слу4а€ се оказваме неверниците и или се "помиусулман4ваме" или си оставаме неверни-неприети, и затова и не може да има демокраци€ - такава каквато € познаваме ние в "the secular world", или западна ≈вропа, ўатите, етц.
  “оест- обществото и неговите ценности са под4инени на религиозните ценности на дадена исл€мска групировка.
  Ќе искам да коментирам дали това общество в което ние живеем е демократи4но или не и кое е по-добро като з€ло или по-лошо,просто констатирам 4е ние в "цивилизовани€" ≈вропейски св€т по закон сме задължени да признаваме вси4ки като равни и да не ги дискриминираме- такова нещо изобщо не може да се приложи в една миусулманска държава- даже и в  увейт и ќј≈ (които са про-европейски и про-—јў настроени - ако си 4ужденец (неверен), силата на закона им ще се стовари неимоверно пове4е в/у такъв 4овек- тоест там не съществува закон който да казва 4е вси4ки са равни пред него-а нещата се мер€т 4рез религиозните пон€ти€ - верен (в€рващ), или неверен (нев€рващ).
  «а справка - слу4аите с нашите мом4ета които ги съдиха за измама с кредитни карти в (ќј≈ или  увейт беше, това л€то), или по-тежки€ слу4ай на мед сестрите в Ћиби€.
  ѕоследно редактирано от violinivo : 01-09-2006 на 14:13

 24. #24
  Ќа почивка јватара на Aлександър Ћевиев
  –егистриран на
  Dec 2005
  ћнени€
  389
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от munchkin
  ’о, хо ... човекът с многото лица говори за съдба. ћожеш да се наслаждаваш колкото ти душа иска. ѕървото ти изречение между другото е много правилно, само дето не ме познаваш и си н€маш и представа какво ми се е паднало от тотото, хе хе хе ....
  “ова, че ти не можеш да разбереш позициите ми си е твои проблем- абсолютно праволинеен съм. ѕечалбата сигурно јлах ти € е изпратл за верната ти служба

 25. #25
  —таро куче
  –егистриран на
  Apr 2006
  ћнени€
  1 190
  Post Thanks / Like

  ѕо подразбиране Re: »стинското лице на исл€ма

  ÷итирай ѕървоначално написано от Aлександър Ћевиев
  “ова, че ти не можеш да разбереш позициите ми си е твои проблем- абсолютно праволинеен съм. ѕечалбата сигурно јлах ти € е изпратл за верната ти служба
  ўо реши че имам проблем? ¬същност дискусиите с теб са доста забавни. Ќапомн€ ми за времето, когато б€хме малки и се забавл€вахме да дразним животните в зоопарка...
  ѕоследно редактирано от munchkin : 01-09-2006 на 14:25

—траница 1 от 3 123 ѕоследнаѕоследна

»нформаци€ за темата

ѕотребители разглеждащи тази тема

¬ момента има 1 потребител(и) разглеждащ(и) тази тема. (0 регистрирани и 1 гости)

ѕодобни теми

 1.  акво е отношението ви към »сл€ма?
  ќт joan2 във форум ќбщ форум
  ќтговори: 25
  ѕоследно мнение: 30-05-2015, 12:30

ќтметки

ѕравила за публикуване

 • ¬ие не можете да публикувате теми
 • ¬ие не можете да отговар€те в теми
 • ¬ие не можете да прикачвате файлове
 • ¬ие не можете да редактирате мнени€та си
 •  
Top Worktops
eXTReMe Tracker